رأی شماره ۲۲۴-۲۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « تأکید بر برخورداری کارکنان زن شاغل در بخش خصوصی از مرخصی زایمان ۹ ماهه و عدم ابطال مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران »

رأی شماره ۲۲۴-۲۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « تأکید بر برخورداری کارکنان زن شاغل در بخش خصوصی از مرخصی زایمان ۹ ماهه و عدم ابطال مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران »

تأکید بر لزوم برخورداری کارکنان زن شاغل در بخش خصوصی از مرخصی زایمان ۹ ماهه (دادنامه شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
رأی شماره ۱۹۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع " استحقاق دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) به همسر زنان شاغل"

رأی شماره ۱۹۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع " استحقاق دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) به همسر زنان شاغل"

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه ۲ هفته مرخصی تشویقی مردان که همسر آنان شاغل می باشد، مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر بر مردان شاغلی است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است، می باشد.
رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « صدور رأی ایجاد وحدت رویه در خصوص مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه »

رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « صدور رأی ایجاد وحدت رویه در خصوص مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه »

در راستای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را از ۶ ماه به به نه ماه افزایش دهد ...
نظریه هیات مشاورین دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۵۵ اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و عدم لزوم انتصاب ذیحساب در دانشگاه ها​

نظریه هیات مشاورین دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۵۵ اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و عدم لزوم انتصاب ذیحساب در دانشگاه ها​

دادنامه ۱۹۵ مفهم لزوم انتصاب ذیحساب در دانشگاه ها​ نبوده و در این خصوص اظهار نظری از سوی دیوان به عمل نیامده است تا به نحوی از انحاء رای نسبت به آن انصراف یا توجه داشته باشد ...