رأی شماره ۲۷۳/۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن در خصوص رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

رأی شماره ۲۷۳/۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن در خصوص رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

درخواست تسری رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور عدم تضییع حقوق استخدامی دادخواهان و سایر اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها ...
رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ ماده ۵ ٬ مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱ وزیر وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری

رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ ماده ۵ ٬ مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱ وزیر وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری

نظر به این که مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ از پیوست مذکور به دلایل مشروحه ذیل مغایر با قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی، قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. لذا با ذکر مواد و دلایل مغایرت آن با قوانین موضوعه، ابطال آن مورد درخواست می باشد.
رأی شماره ۲۲۴-۲۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « تأکید بر برخورداری کارکنان زن شاغل در بخش خصوصی از مرخصی زایمان ۹ ماهه و عدم ابطال مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران »

رأی شماره ۲۲۴-۲۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « تأکید بر برخورداری کارکنان زن شاغل در بخش خصوصی از مرخصی زایمان ۹ ماهه و عدم ابطال مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران »

تأکید بر لزوم برخورداری کارکنان زن شاغل در بخش خصوصی از مرخصی زایمان ۹ ماهه (دادنامه شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)