پرسش‌های متداول


آیا مقامات موضوع ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای تبدیل وضعیت خود از پیمانی به رسمی نیازمند احراز امتیازات آموزشی می باشند؟

مطابق بند ۱ ماده ۲۵ آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی، واحد موظف هیات علمی آموزشی مقامات سیاسی موضوع ماده ۷۹، صفر می باشد. همچنین مطابق تبصره ۳ ماده ۷۹ آیین نامه مذکور، ترفیع سالیانه استحقاقی اعضای موضوع این ماده، بدون نیاز به ارزیابی اعطاء می شود. در نتیجه مقامات موضوع ماده ۷۹ از تکلیف احراز امتیاز آموزشی، معاف می‌باشند.

 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷

سقف اعطای پایه‌های استحقاقی دوره پیمانی اعضای هیات علمی مطابق بند (۱) ماده (۵۲) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی با لحاظ یک پایه از بدو استخدام چند پایه می‌باشد؟

با استناد به بند (۱) ماده (۵۲) آیین‌نامه مذکور، سقف پایه‌های استحقاقی اعضای هیأت علمی پیمانی شاغل به کار، با لحاظ کسب حداقل امتیاز مندرج در "دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی" حداکثر ۵ پایه استحقاقی درپنج سال خدمت پیمانی علاوه بر پایه استحقاقی بدو استخدام (موضوع تبصره (۴) ماده (۵۵) آیین نامه مذکور) می‌باشد.

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷

پایه‌های دوره تعهد مطابق تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در چه زمانی اعطاء می‌گردد؟ (بعد از استخدام رسمی یا در حین استخدام یا همان وقت طرح سربازی) در صورت اعطای پایه در زمان استخدام، سقف پایه‌های اعطایی با احتساب پایه‌های دوره‌ی سربازی (تعهد) چند پایه می‌باشد؟

مستفاد از تبصره ۲ ماده ۵۲ و تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر، زمان اعطای پایه دوره تعهد به اعضای هیأت علمی پیمانی (به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده ۱۱ آیین‌نامه) از تاریخ تبدیل وضعیت آنان از پیمانی به رسمی آزمایشی با رعایت حداکثر ۵ پایه استحقاقی در پنج سال خدمت پیمانی علاوه بر پایه استحقاقی بدواستخدامی می‌باشد و به مشمولین ماده ۱۱ آیین‌نامه، از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد تعلق می‌گیرد.

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷

آیا ترفیع دوران سربازی موضوع تبصره ۱ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، لزوماً باید در بدو استخدام رسمی آزمایشی اعطاء گردد؟ در صورت اعطای آن در دوره پیمانی، آیا جزء ۵ پایه پیمانی محسوب می‌گردد؟

با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۵۲ آیین‌نامه یادشده، به اعضای رسمی و پیمانی مشمول ماده ۱۱ آیین‌نامه، در ازای ارائه کارت پایان‌خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام ۱ پایه ترفیع علاوه بر موارد مندرج در بندهای فوق تعلق می‌گیرد.

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷

آیا بند ۴ ماده واحده " قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی" موضوع اختصاص ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در مقطع دکتری برای مربیان رسمی، به مربیان مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی نیز تسری می‌یابد یا محدود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی‌دولتی است؟

مستفاد از صدر ماده واحده "قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی" که کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی را به صورت مطلق بیان نموده است، اختصاص ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در مقطع دکتری شامل مربیان رسمی شاغل در موسسه های آموزش عالی غیردولتی نیز می‌گردد.

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷