ارسال پیش نویس تصویب نامه« شورای مرکزی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» که توسط اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تهیه شده است جهت بررسی مقدماتی از سوی معاون حقوقی و امور مجلس تقدیم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۷ کد : ۳۰۵۷ بدون عنوان
در پیش نویس یاد شده است که "شورای مرکزی دانشگاهها"  یکی از نهادهای تاثیرگذار در آموزش عالی کشور است که علیرغم عدم نسخ جایگاه و هویت قانونی آن، بخش مهمی از وظایف و اختیارات آن سال ه...
 
در پیش نویس یاد شده که توسط اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تهیه شده، آمده است که "شورای مرکزی دانشگاهها" یکی از نهادهای تاثیرگذار در آموزش عالی کشور است که علیرغم عدم نسخ جایگاه و هویت قانونی آن، بخش مهمی از وظایف و اختیارات آن سال ها مورد بی توجهی قرارگرفته است. اهمیت این نهاد وقتی بیشتر می شود که به تفویض اختیارات گسترده به نهاد هیات امنا در دانشگاه ها و احتمال تصمیمات متعارض و متشتت و ضرورت اجتناب از توالی فاسد که منجر به تضعیف و ناکارآمدی نهاد هیات های امنا می شود، توجه گردد. این مهم نیاز به نهادی منبعث از درون ساختار آموزش عالی را آشکار می سازد. مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در عمل نهاد شورای مرکزی دانشگاه ها بهترین گزینه جهت رفع برخی نقائص و ناکارآمدی های نهاد هیات امنا و هماهنگی هیات های مزبور به طورخاص و دانشگاه ها به طور عام بوده و موجب دوام و قوام واقعی هیات های امنا و کارکرد آنها خواهد شد. همچنین به نظرمی رسد با فعال نمودن نهاد مذکور میتوان اقدامات موثر و مفیدی برای ایفای صحیح برخی از وظایف وزارت خانه انجام داد.