ارسال پیش نویس ماده واحده "مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی " جهت بررسی و تصویب هیات محترم دولت تقدیم معاون اول محترم رییس جمهور گردید.

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۴ کد : ۳۰۶۱ بدون عنوان
یکی از معضلات موجود در عرصه آموزش عالی که اصالت آثار علمی پژوهشی و اعتبار نظام آموزش عالی را در سالهای اخیر مورد خدشه قرار داده است، واگذاری تدوین پایان نامه، مقاله، کار تحقیقی و ... به غیر در بر...
 
یکی از معضلات موجود در عرصه آموزش عالی که اصالت آثار علمی پژوهشی و اعتبار نظام آموزش عالی را در سالهای اخیر مورد خدشه قرار داده است، واگذاری تدوین پایان نامه، مقاله، کار تحقیقی و... به غیر در برخی موارد است.
 
از آنجایی که در این فرآیند غیرقانونی هم افرادی در درون ساختار آموزش عالی مانند برخی از دانشجویان به عنوان مصرف کننده این محصولات نامعتبر و غیر اصیل و هم اشخاص بیرون از دانشگاه به عنوان تهیه کنندگان این آثار دخیل هستند، مقابله با این روند غیرقانونی مستلزم وجود قواعد حقوقی روشن، قاطع و کارآمد برای کنترل همه اشخاص درگیر با این معضل است. با عنایت به اینکه در قوانین و مقررات موجود در خصوص ارائه کنندگان این آثار غیر اصیل، ضمانت اجرای کیفری مناسبی پیش بینی نشده است، وزارت متبوع پس از طرح و بررسی کارشناسانه موضوع و با استفاده از دانسته ها و تجربیات صاحب نظران ، لایحه " ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی " را تهیه نموده که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ جهت بررسی در هیات دولت و ارائه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که کلیات آن مورد تصویب کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت قرار گرفت و برای بررسی جزئیات به کمیسیون فرعی ارجاع گردید.