برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح

برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۳ کد : ۴۱۲۰۶ رویدادهای مهم
جلسه شورای حقوقی با حضور اعضاء شورا در تاریخ ۹۷/۶/۱۲ تشکیل و موارد ذیل مورد بررسی و اعلام نظر قرار گرفت ..
برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح

جلسه شورای حقوقی با حضور اعضاء شورا در تاریخ ۹۷/۶/۱۲ تشکیل و موارد ذیل مورد بررسی و اعلام نظر قرار گرفت:
۱- بررسی استعلام یکی از دانشگاه ها در خصوص پرداخت حق عائله مندی و حق اولاد به زنان سرپرست خانوار
۲- بررسی شرایط احتساب مدت خدمت قراردادی و شرکتی تمام وقت در سوابق خدمت دولتی
۳- بررسی لایحه تابعیت مضاعف نخبگان علمی
۴- بررسی بند پ ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه

کلید واژه ها: شورای حقوقی


( ۱ )