برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح و بررسی شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات موضوع مصوب ۶۳۰و ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲۶ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۱ کد : ۴۴۸۹۳ رویدادهای مهم
شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات موضوع مصوب ۶۳۰مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲و ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین با حضور اعضاء شورا و میهمانان ویژه جناب دکتر حبیب زاده، دکتر زارعی، دکتر آقابابایی در ۹۷/۱۰/۲۴ مورد امعان نظر کارشناسانه قرار گرفت

نظر شما :