حدود صلاحیت شورای گسترش آموزش عالی در تاسیس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از سوی سرپرست محترم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تقدیم معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری گردید.

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۵۴ کد : ۸۷۸۷ بدون عنوان
این نامه خطاب به معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری  در خصوص حدود صلاحیت شورای گسترش آموزش عالی در تاسیس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی  از لحا...
این نامه خطاب به معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری در خصوص حدود صلاحیت شورای گسترش آموزش عالی در تاسیس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از لحاظ سیر تحول موضوع و وضعیت فعلی نهادهای آموزش عالی که با مجوز شورای گسترش تاسیس شده اند، چنین بیان شده است:
با توجه به اینکه در دوران مختلف تقنین، صلاحیت انحصاری شورای گسترش آموزش عالی مورد تاکید و تایید نهاد قانونگذاری کشور بوده است و رویه مستقر اداری کشور و نیز طرز عمل نهادهای نظارتی موید و موکد بر همین امر است، و با توجه به اینکه مراتب فوق در راستای ارائه دلایل و مستندات قانونی تاسیس دانشگاه های دولتی توسط شورای گسترش آموزش عالی پیش تر طی نامه شماره ۴۲۸۹۴/ و مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۹۳‬ از سوی وزارت متبوع به جانشین محترم آن معاونت ارائه گردیده و همچنین با عنایت به اینکه محدود و مقید نمودن صلاحیت شورای یاد شده در تاسیس دانشگاه های دولتی بدون عنایت به مبانی قانونی یاد شده بنظر می رسد، بررسی مجدد موضوع لازم به نظر می رسد.