آرشیو اخبار

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور+ جداول و پیوست ها (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث مصارف بالغ بر ه...

ادامه مطلب

ارسال پیش نویس ماده واحده "مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی " جهت بررسی و تصویب هیات محترم دولت تقدیم معاون اول محترم رییس جمهور گردید.

یکی از معضلات موجود در عرصه آموزش عالی که اصالت آثار علمی پژوهشی و اعتبار نظام آموزش عالی را در سالهای اخیر مورد خدشه قرار داده است، واگذاری تدوین پایان نامه، مقاله، کار تحقیقی و ... به غیر در بر...

ادامه مطلب