بدون عنوان

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور+ جداول و پیوست ها (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث مصارف بالغ بر ه...

ادامه مطلب

ارسال پیش نویس ماده واحده "مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی " جهت بررسی و تصویب هیات محترم دولت تقدیم معاون اول محترم رییس جمهور گردید.

یکی از معضلات موجود در عرصه آموزش عالی که اصالت آثار علمی پژوهشی و اعتبار نظام آموزش عالی را در سالهای اخیر مورد خدشه قرار داده است، واگذاری تدوین پایان نامه، مقاله، کار تحقیقی و ... به غیر در بر...

ادامه مطلب

حدود صلاحیت شورای گسترش آموزش عالی در تاسیس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از سوی سرپرست محترم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تقدیم معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری گردید.

این نامه خطاب به معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری  در خصوص حدود صلاحیت شورای گسترش آموزش عالی در تاسیس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی  از لحا...

ادامه مطلب

ارسال پیش نویس تصویب نامه« شورای مرکزی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» که توسط اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تهیه شده است جهت بررسی مقدماتی از سوی معاون حقوقی و امور مجلس تقدیم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

در پیش نویس یاد شده است که "شورای مرکزی دانشگاهها"  یکی از نهادهای تاثیرگذار در آموزش عالی کشور است که علیرغم عدم نسخ جایگاه و هویت قانونی آن، بخش مهمی از وظایف و اختیارات آن سال ه...

ادامه مطلب