اخبار

نهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.
برگزاری نهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

نهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

ادامه مطلب
هشتمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات با حضور جناب آقای دکتر سیمایی صراف معاون محترم حقوقی و امور مجلس روز دوشنبه مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.
هشتمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات با حضور جناب آقای دکتر سیمایی صراف معاون محترم حقوقی و امور مجلس روز دوشنبه مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

هشتمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات با حضور جناب آقای دکتر سیمایی صراف معاون محترم حقوقی و امور مجلس روز دوشنبه مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ با حضور جناب آقای دکتر سیمایی صراف معاون محترم حقوقی و امور مجلس و دیگر اعضای محترم شورا تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

ادامه مطلب
هفتمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.
برگزاری هفتمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

هفتمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه "برر‌سی تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ مرتبط با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی"
برگزاری جلسه "برر‌سی تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ مرتبط با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی" روز چهارشنبه مورخ ۲۷/‏۰۲/‏۹۸

برگزاری جلسه "برر‌سی تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ مرتبط با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی"

جلسه با موضوع "برر‌سی تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ مرتبط با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی" روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ تشکیل گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه "الزام  به اجرای جزء (۱) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
برگزاری جلسه "الزام به اجرای جزء (۱) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

برگزاری جلسه "الزام به اجرای جزء (۱) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

جلسه بررسی "الزام به اجرای جزء (۱) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ برگزار گردید.

ادامه مطلب