اعضاء هیات علمی

تعداد بازدید:۳۵۰۱
 • احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی
 • احتساب مدت زمان تحصیل بورسیه‌های متعهد خدمت در دانشگاه‌ها در سنوات بازنشستگی آنان
 • استحقاق پایه سالیانه در دوران مأموریت آموزشی
 • وضعیت اشتغال و ساعات کاری اعضاء هیأت علمی پیمانی که دارای مسئولیت اداری هستند
 • نحوه مأموریت یا انتقال اعضاء هیأت علمی
 • تصدی بیش از یک شغل برای اعضاء هیأت علمی
 • نحوه تعیین حقوق بازنشستگی اعضاء هیأت علمی که بیش از سی سال سابقه خدمت دارند
 • نحوه اعطای پایه‌های استحقاقی سالیانه
 • تصدی پستهای مدیریت سیاسی موضوع ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها
 • سقف و نحوه احتساب پایه‌های دوران خدمت اعضاء هیأت علمی پیمانی
 • اشتغال همزمان تمام وقت عضو هیأت علمی
 • کسر خدمت سربازی
 • نحوه تامین اعضائ هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها
 • انتقال تعهدات باقی مانده عضو هیات علمی از موسسه ای به موسسه دیگر
 • وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمی ستاد کل نیروهای مسلح
 • ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی
 • انتقال هیات علمی از دانشگاه غیر دولتی به دولتی
 • وضعیت اشتغال عضو هیات علمی بعنوان مدیر حقوقی موسسه
 •  
آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۷