الزام دانشگاهها بر ثبت معاملات خود در سامانه الکترونیک دولت

تعداد بازدید:۳۸۶

در خصوص الزام دانشگاه ها به ثبت معاملات متوسط و بزرگ در سامانه تدارکات الکترونیکی، موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، به آگاهی می‌رساند صرفنظر از حکم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظر به اینکه شفافیت در انجام معاملات دستگاه های دولتی بعنوان یکی از سیاست های دولت بوده و مقررات قانونی نیز بر این امر تاکید دارند لذا ثبت معاملات دانشگاه ها درسامانه فوق اصلح است.

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۳۹۷