شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۸۷۶
اهم وظایف
اهم وظایف اداره کل تنقیح قوانین و مقررات:
۱- راهبری فعالیتهای مربوط به تهیه و تدوین پیش نویس لوایح قانونی حوزه وزارت جهت ارائه به مراجع ذیصلاح (هیأت وزیران- مجلس شورای اسلامی و...)ضمن تشریک مساعی با واحدهای سازمانی و فراسازمانی حسب مورد و ارتباط موضوعی.
۲- راهبری فعالیتهای مربوط به اظهار نظر درخصوص طرحها و لوایح قانونی وزارت متبوع با لحاظ منافع ومصالح
۳- راهبری فعالیتهای مطالعاتی به منظور اصلاحات ماهوی و ساختاری قانون و مقررات، اساسنامه و آئین نامه های سازمانی از طریق تعیین موارد اشتراک، به ویژه افتراق، ابهام مواد و بندهای مندرج درقانون ومقررات و.....مزبور که با توجه به جایگاه قانونی سازمان منجر به بروز تداخل در امور و مشکلات وزارت متبوع گردیده و تهیه و تنظیم اصولی وصحیح موارد اصلاحی والحاقی در قالب پیشنهاد جهت ارائه به مقام ذیصلاح.
۴- بررسی پیش نویس آن دسته از دستورات اداری و بخشنامه های اجرائی مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات کلیه واحدهای سازمانی قبل از صدور جهت اجراء به منظور تایید از حیث انطباق و عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات (موارد حقوقی و قضایی) سازمانی و فراسازمانی و پیشگیری از بروز موانع قانونی واجرائی.
۵- راهبری فعالیتهی مربوط به بروز نمودن مجموعه قوانین و مقررات وزارت متبوع حسب تغییرات به عمل آمده از طریق تهیه و تدوین و چاپ سالانه مجموعه مزبور با تشریک مساعی واحدهای ذیربط.
۶- تهیه پیش نویس لوایح حوزه سازمان جهت ارائه به مراجع ذیصلاح ضمن تشریک مساعی با واحدهای سازمانی وفراسازمانی حسب مورد.
۷- استفسار قوانین جاری مربوط به وزارت و پاسخگوئی به استعلام (حقوقی، قانونی و...)واحدهای سازمانی وفراسازمانی.
۸- حضور در کمسیونهای مجلس از جمله کمسیون آموزش و تحقیقات و ارائه گزارش به مقامات ذیربط.
۹- کمسیونهای حقوقی دولت و سایر مجامع براساس وظایف محوله و تهیه گزارش مدیریتی درخصوص موارد مطروحه و اظهار نظر درخصوص موضوع مربوطه ضمن ارائه راهکارهای مناسب جهت مقام ذیصلاح.
۱۰ - تهیه وتنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های حوزه تابعه جهت تصویب مقام ذیصلاح و ارائه طریق واحدهای ذیربط در زمینه اجرای موارد مذکور.
۱۱ - شرکت فعال ومؤثر درجلسات وکمیته های تخصصی مرتبط با حوزه مربوط درچاچوب قوانین ومقررات و با توجه اختیارات تفویضی.
 
آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۵