تصویبنامه مصوب جلسه ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص"اساسنامه دانشگاه هنرهای اسلامی استاد فرشچیان"، طی نامه شماره ۹۹۴۱ در تاریخ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلید واژه ها: تصویبنامه مصوب جلسه 784 مورخ 1395/6/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص"اساسنامه دانشگاه هنرهای اسلامی استاد فرشچیان"، طی نامه شماره 9941 در تاریخ1397/07/30 توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی