مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ شورای عالی فضای مجازی در خصوص"الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات"، طی نامه شماره ۹۷/۱۰۳۶۲۷ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی

کلید واژه ها: مصوبه جلسه مورخ 1397/07/30 شورای عالی فضای مجازی در خصوص"الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات"، طی نامه شماره 97/103627 در تاریخ 1397/08/20 توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی