اصلاح تحریری ماده (۳) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)، طی نامه شماره ۱۰۷۱۰۲ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ توسط دبیر هیات دولت

کلید واژه ها: اصلاح تحریری ماده (3) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (2) قانون هوای پاک)، طی نامه شماره 107102 در تاریخ 1397/08/14 توسط دبیر هیات دولت