مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص "برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی"، طی نامه شماره ۱۲۶-۱-۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلید واژه ها: مصوبه مورخ 1397/03/05 شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص "برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی"، طی نامه شماره 126-1-97 مورخ 1397/05/30 توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی