تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ هیأت وزیران درخصوص "اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی"، طی نامه شماره ۱۶۲۶۷۳ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ توسط معاون اول رییس جمهور

کلید واژه ها: تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/12/13 هیأت وزیران درخصوص "اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی"، طی نامه شماره 162673 در تاریخ 1396/12/19 توسط معاون اول رییس جمهور