آیین‌نامه اجرایی دروس پیش‌نیاز دانشگاهی برای دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته تمام رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

مرجع تایید کننده: شورای‌عالی برنامه‌ریزی

دانلود فایل