اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل