آیین نامه اعزام محصل به خارجه

عنوان قانون تاریخ تصویب وضعیت توضیحات
آئین نامه اعزام محصل به خارجه ۵/‏۵/‏۱۳۲۸ منسوخ ضمنی ماده ۲۲ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۲۵/‏۱/‏۱۳۶۴

 

کلید واژه ها: آیین نامه اعزام محصل به خارجه