قانون راجع به امور دانشگاه تهران

عنوان قانون تاریخ تصویب وضعیت توضیحات
قانون راجع به امور دانشگاه تهران ۲۱/‏۱/‏۱۳۳۹ نسخ ضمنی قانون هیات های امناء عالی علمی دولتی ۲۱/‏۱۲/‏۱۳۵۰

 

کلید واژه ها: قانون راجع به امور دانشگاه تهران